شرح وظايف سازماني اداره كل شيلات استان گيلان

 1- انجام تمهيدات لازم به منظور اعمال مديريت صيد و مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير، بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آبهاي داخلي استان گيلان.

 2- شناسايي قابليت ها و نيازمندي هاي توسعه صيد و صيادي، آبزي پروري و صنايع جانبي وابسته در مناطق مختلف  استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

 3- انجام تمهيدات لازم به منظور ارتقاء و بهبود كيفيت و فرآوري و عرضه آبزيان.

 4- ترغيب و حمايت از تشكيل تعاوني ها، اتحاديه ها، شركت ها و تشكل هاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قانون حفاظت و بهره برداري ازمنابع آبزي و ساير مقررات مربوطه.

 5- حمايت از فعاليت هاي صيد و صيادي، آبزي پروري، عمل آوري و صادرات و واردات آبزيان از طريق تشويق و مشاركت بخش غيردولتي.

 6- انجام تمهيدات لازم به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي در جهت افزايش اشتغال و تأمين پروتئين مورد نياز استان.

 7- نظارت، هدايت، امكان سنجي و بسترسازي لازم در زمينه مديريت آبزي پروري و صيادي، بهبود فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل، بازاريابي، خريد و فروش، عمل­آوري و بيمه فرآورده هاي شيلاتي.

 8- صدور مجوزهاي مرتبط با پرورش و برداشت آبزيان و فعاليت هاي صيد و صيادي و عمل آوري آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت در استان گيلان.

 9- نظارت بر تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان ها.

 10- برنامه ريزي به منظور تكثير و حفاظت طبيعي آبزيان و بازسازي ذخاير و منابع آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان

 11-تعيين گونه هاي، مناطق حساس شيلاتي و زمان هاي ممنوعه صيد آبزيان در چارچوب طرح مديريت ذخاير آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان

 12- انجام اقدامات مؤثر و لازم به منظور حفاظت از منابع آبزيان در آب هاي حوزه فعاليت اداره كل شيلات گيلان با هماهنگي، همكاري و مشاركت نيروهاي انتظامي و مردمي

13- برنامه ريزي و هدايت سيستم جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات صيد، اقتصاد صيد و بيومتري آبزيان در چارچوب اهداف مربوطه و تعيين روند صيد و الگوي بهره­برداري از ذخاير مختلف آبزيان

14- برنامه ريزي در جهت توسعه پايدار آبزي پروري و بهبود مديريت توليد و پرورش آبزيان در استان گيلان

15- تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي فعاليت هاي صيادي، آبزي پروري، عمل آوري و ساير فعاليت هاي مرتبط با هماهنگي مراجع ذيربط

16-   انجام ساير وظايف و اختيارات حاكميتي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه به عهده اين اداره كل گذاشته شده است

 اهداف و وظائف

1 اهداف سازمان عبارت است از سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي ونظارت براي بهره‌برداري پايدار از ذخاير و منابع آبزي كشور، حفاظت از منابع آبزي و بازسازي موثر ذخاير موجود، توسعه مديريت و نگهداري زيرساخت­هاي صيادي و آبزي‌پروري، ارتقاء بهره‌وري منابع و عوامل توليد در آب­هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران.

2 – وظائف سازمان در چارچوب وظائف حاكميتي قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1374  و در چارچوب اهداف مذكور در ماده 4 اين اساس­نامه با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تائيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي­رسد.فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
No records to display.