از تاریخ  : از تاریخ تا تاریخ عنوان  :  
 
تاریخ انتشار : 1403/04/09
عنوان           : مزايده املاك مستعد فروش استان گيلان
آدرس          :
 
تاریخ انتشار : 1402/12/26
عنوان           : فروش تعداد5 دستگاه خودروهاي اسقاطي طبق برگ شرايط پيوستي
آدرس          :
بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان

 
تاریخ انتشار : 1402/10/05
عنوان           : مناقصه عمومي يك مرحله اي انتخاب شركت خدماتي جهت نظارت بر امور صيد وصيادي شركتهاي تعاوني پره استان گيلان
آدرس          :
بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان

 
تاریخ انتشار : 1402/06/09
عنوان           : لايروبي اسكله عملياتي فرماندهي يگان حفاظت منابع آبزيان
آدرس          :
بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1402/06/09
عنوان           : انتخاب پيمانكار جهت تعميرات ساختماني شيلات شهرستانها
آدرس          : بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1402/06/09
عنوان           : فراخوان عمومي انتخاب پيمانكار جهت لايروبي كانال 12 بهمن اسكله كياشهر
آدرس          : بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1402/06/09
عنوان           : انتخاب پيمانكار جهت تعميرات ساختماني شيلات شهرستانها
آدرس          : بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1402/06/05
عنوان           : انتخاب پيمانكار جهت تعميرات ساختمان مركزي اداره كل شيلات گيلان
آدرس          : بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1401/07/09
عنوان           : فروش ششدانگ يك قطعه از اراضي تحت مالكيت اداره كل شيلات گيلان - 2
آدرس          : بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1401/07/09
عنوان           : فروش ششدانگ يك قطعه از اراضي تحت مالكيت اداره كل شيلات گيلان - 1
آدرس          : بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1400/11/11
عنوان           : فروش تعداد 8 دستگاه خودروي اسقاطي اداره كل طبق برگ شرايط پيوستي
آدرس          : بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1400/11/11
عنوان           : مناقصه عمومي يك مرحله اي انتخاب شركت خدماتي جهت حفاظت و نظارت بر امور زير ساختي حوزه آبزي پروري و دريايي و ديگر فعاليتهاي شيلاتي در طول نوار ساحلي استان گيلان
آدرس          : بندرانزلي -غازيان - خيابان طالقاني - ميدان گمرك - اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1400/11/03
عنوان           : اجاره زمينهاي ورزشي شماره 1 و 2 (فتبال چمني ) اداره كل شيلات استان گيلان.
آدرس          : بندر انزلي -غازيان - ميدان گمرك -اداره كل شيلات استان گيلان
 
تاریخ انتشار : 1400/09/21
عنوان           : مناقصه انتخاب شركت خدماتي جهت انجام وظايف سازماني
آدرس          : بندرانزلي - غازيان- خ طالقاني- اداره كل شيلات استان گيلان